...

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.oprawaprac.strefaxero.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep www.oprawaprac.strefaxero.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.oprawaprac.strefaxero.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.oprawaprac.strefaxero.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

 1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
 2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
 3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
 4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.oprawaprac.strefaxero.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.oprawaprac.strefaxero.pl.

SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA Strefa X – Jacek Skonieczny, ul. Zagłoby 23, 02 – 495 Warszawa.

UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

§ 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

Sklep www.oprawaprac.strefaxero.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.

Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.oprawaprac.strefaxero.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

§ 4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:

 1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 2. formularz odstąpienia od umowy,
 3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu.

  § 5 SPOSOBY PŁATNOŚCI

  Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  1. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.

  W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej, blik lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

  Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

   § 6 KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

   Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia.

   Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

   1. czas kompletowania Produktów wynosi do 2 dniach roboczych,
   2. dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. 1-3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

   Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.

    § 7 REKLAMACJA PRODUKTU

    1. Klient ma prawo złożyć reklamację Produktu, jeżeli jest on wadliwy lub niezgodny z umową.
    2. Reklamację można złożyć:
     • pisemnie na adres: Strefa Xero ul. Grójecka 118, 02-367 Warszawa,
     • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oprawaprac@strefaxero.pl;
    3. W reklamacji Klient powinien podać:
     • swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres),
     • datę zakupu Produktu,
     • opis wady lub niezgodności Produktu z umową,
     • żądanie dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji.
    4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
    5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie lub drogą mailową.
    6. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca:
     • naprawi Produkt,
     • wymieni Produkt na nowy wolny od wad,
     • obniży cenę Produktu,
     • odstąpi od umowy i zwróci Klientowi cenę Produktu.
    7. Klient zobowiązany jest odesłać wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
    8. Koszty odesłania wadliwego Produktu ponosi Sprzedawca.
    9. Okres rękojmi: Sprzedawca informuje, że Produktom przysługuje 2-letni okres rękojmi. W tym okresie Klient może zgłosić reklamację Produktu, jeżeli jest on wadliwy lub niezgodny z umową.

     §8 Zwroty

      1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
      2. Odstąpienie od umowy można złożyć:
       • pisemnie na adres: Strefa Xero ul. Grójecka 118, 02-367 Warszawa,
       • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oprawaprac@strefaxero.pl;
      3. W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy Klient powinien podać:
       • swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres),
       • datę zakupu Produktu,
       • oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
      4. Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy można dołączyć wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
      5. Klient zobowiązany jest odesłać Produkt na adres Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
      6. Koszty odesłania Produktu ponosi Klient.
      7. Zwrot płatności za Produkt nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz odesłania Produktu.
      8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na rachunek bankowy Klienta, z którego nastąpiła płatność za Produkt.

      §9 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

      Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:

        • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
        • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
         • przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
         • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
           • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
           • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

        § 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

        Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

        Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

        W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

        Klient ma prawo korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących punktów mediacji udostępniane są i przekazywane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

        Załącznik nr 1 do Regulaminu

        WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta)

        formularz odstąpienia od umowy Adresat: Strefa Xero ul. Grójecka 118, 02-367 Warszawa

        Wzór formularza odstąpienia od umowy

        (formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

        Do [nazwa i adres Sprzedawcy]:

        Ja/My [imię i nazwisko Klienta], niniejszym oświadczam/y, że odstępuję/my od umowy sprzedaży następującego Produktu/Produktów:

              • [nazwa Produktu]
              • [numer Produktu]
              • [data zakupu Produktu]

        Uwaga: W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu w postaci nagrania płyty CD z pracą dyplomową, Klient zobowiązany jest odesłać płytę CD na adres Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.