...

Zwroty i Reklamacje

Oprawa Prac Strefa Xero

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin zwrotów i reklamacji (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady i warunki zwrotów i reklamacji produktów oferowanych w sklepie internetowym Strefa Xero (dalej zwanym „Sklepem”).

§2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu używa się następujących definicji:

 • Produkt:
  • Praca dyplomowa wydrukowana i oprawiona zgodnie ze specyfikacją Klienta.
  • Płyta CD z nagraną pracą dyplomową.
 • Klient: Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktu.
 • Sprzedawca: Strefa Xero z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójecka 118, 02-367, NIP: 5222394893, REGON: 528448861.
 • Reklamacja: Zgłoszenie przez Klienta wad Produktu lub niezgodności Produktu z umową.
 • Zwrot: Odstąpienie przez Klienta od umowy sprzedaży Produktu.

§3 Reklamacje

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację Produktu, jeżeli jest on wadliwy lub niezgodny z umową.
 2. Reklamację można złożyć:
  • pisemnie na adres: Strefa Xero ul. Grójecka 118, 02-367 Warszawa,
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oprawaprac@strefaxero.pl;
 3. W reklamacji Klient powinien podać:
  • swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres),
  • datę zakupu Produktu,
  • opis wady lub niezgodności Produktu z umową,
  • żądanie dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie lub drogą mailową.
 6. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca:
  • naprawi Produkt,
  • wymieni Produkt na nowy wolny od wad,
  • obniży cenę Produktu,
  • odstąpi od umowy i zwróci Klientowi cenę Produktu.
 7. Klient zobowiązany jest odesłać wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 8. Koszty odesłania wadliwego Produktu ponosi Sprzedawca.
 9. Okres rękojmi: Sprzedawca informuje, że Produktom przysługuje 2-letni okres rękojmi. W tym okresie Klient może zgłosić reklamację Produktu, jeżeli jest on wadliwy lub niezgodny z umową.

§4 Zwroty

  1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
  2. Odstąpienie od umowy można złożyć:
   • pisemnie na adres: Strefa Xero ul. Grójecka 118, 02-367 Warszawa,
   • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oprawaprac@strefaxero.pl;
  3. W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy Klient powinien podać:
   • swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres),
   • datę zakupu Produktu,
   • oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  4. Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy można dołączyć wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  5. Klient zobowiązany jest odesłać Produkt na adres Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
  6. Koszty odesłania Produktu ponosi Klient.
  7. Zwrot płatności za Produkt nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz odesłania Produktu.
  8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na rachunek bankowy Klienta, z którego nastąpiła płatność za Produkt.

§5 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:

   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
    • przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
    • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
      • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
      • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku Produktów w postaci nagrania płyty CD z pracą dyplomową, Klient zobowiązany jest odesłać płytę CD na adres Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

§6 Postanowienia końcowe

      1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
      2. Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę. Zmiany Regulaminu stają się wiążące dla Klienta w dniu ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
      3. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie stosuje się jego wersję obowiązującą w dniu zawarcia umowy.
      4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
      5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
      6. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów: Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym z mediacji. Informacje o mediacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do [nazwa i adres Sprzedawcy]:

Ja/My [imię i nazwisko Klienta], niniejszym oświadczam/y, że odstępuję/my od umowy sprzedaży następującego Produktu/Produktów:

      • [nazwa Produktu]
      • [numer Produktu]
      • [data zakupu Produktu]

[Adres Klienta]

[Numer telefonu Klienta]

[Adres e-mail Klienta]

Data:

[Podpis Klienta]

Uwaga: W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu w postaci nagrania płyty CD z pracą dyplomową, Klient zobowiązany jest odesłać płytę CD na adres Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.